ปรัชญาโรงเรียน

2ปรัชญาโรงเรียน

สมดุลแห่งชีวิตและการเรียนรู้

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

pic3โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยจะเป็นผู้นำโรงเรียนเอกชนแนวคิดใหม่ที่ตั้งในเขตภาคใต้ที่จัดระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  มีเป้าหมายชีวิต  เรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ชีวิตไปสู่โลกอนาคตอย่างมีความสุข  ภายใต้การบริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากลและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  บุคลากร  ผู้ปกครองและชุมชน
adbuttom

พันธกิจ  (Mission)

  1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวใหม่ โดยมุ่งพัฒนาความคิด ศักยภาพผู้เรียน ให้รู้จักตนเอง และมีเป้าหมายชีวิต
  2. จัดและส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและความรู้อันเป็นสากล
  3. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และก้าวล้ำเทคโนโลยี
  4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ บรรยากาศ การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน
  5. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสมดุลแห่งชีวิตและการเรียนรู้

pic5

การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตผสมผสานแนวคิดใหม่และดั้งเดิมเข้าด้วยกันโดยยึดความพอดีผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข
และความสนุกตามวัยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักตนเองมีเป้าหมายชีวิตเป็นนักคิดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณาจารย์และบุคลากรระดมสมองในการจัดทำหลักสูตรและแผนพัฒนาโรงเรียนด้วยแนวคิดใหม่