แผนกต้นกล้าพิชชาลัย

24-04-62หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3  และ ระดับชั้น ประถมศึกษา 1  ประจำปีการศึกษา 2561

kind001 kind002DCIM100MEDIADJI_0001.JPGkind003

 

 

 

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

ระดับชั้น อนุบาล
อนุบาล 1 – 3

ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย “ประสบการณ์นำพา เตรียมพร้อมต้นกล้า สู่อนาคตสดใส”
อัตลักษณ์                   “กล้าแสดงออก ก้าวทันอนาคต”
เอกลักษณ์โรงเรียน        “โรงเรียนแนวคิดใหม่และความทันสมัย”

หลักฐานการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา มารดาและบุตร
  3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
  5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
  6. นักเรียน ป.1 มีใบรับรองจากการศึกษา (ปพ.7 ฉบับจริง)

เอกสารประกอบการมอบตัว
ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริง)