ข่าวประชาสัมพันธ์


๘๐ปี ครูของครู...ครูผู้ให้ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ และอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

        

        

กิจกรรมช่วงเช้า ณ ศูนย์ประณีตศิลป์


  กิจกรรมช่วงบ่าย ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169