หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3  และ ระดับชั้น ประถมศึกษา 1  ประจำปีการศึกษา 2561


         
 
 

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

ระดับชั้น อนุบาล
            อนุบาล 1 – 3

ระดับชั้นประถมศึกษา

            ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

     ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย "ประสบการณ์นำพา เตรียมพร้อมต้นกล้า สู่อนาคตสดใส"

     อัตลักษณ์                          "กล้าแสดงออก ก้าวทันอนาคต"

     เอกลักษณ์โรงเรียน          "โรงเรียนแนวคิดใหม่และความทันสมัย"หลักฐานการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา มารดาและบุตร
  3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
  5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
  6. นักเรียน ป.1 มีใบรับรองจากการศึกษา (ปพ.7 ฉบับจริง)

เอกสารประกอบการมอบตัว

  • ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริง)
 
 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908