ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีโรงเรียนเอกชนทางเลือกเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพ
มหานครและภาคกลาง ในขณะที่ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนใหม่ในภาคใต้ เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2547 ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือ
หาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีดำริที่จะก่อตั้งโรงเรียนสายสามัญ
เพื่อรองรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีจำนวนน้อยมากใน
อำเภอหาดใหญ่ และผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ได้สอบถามเข้ามาเพื่อให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยจุดมุ่งหมายจะเป็นโรงเรียน
มัธยมเอกชนแนวคิดใหม่ในภาคใต้ โดยทีมงานคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งนี้ได้รับ
ความเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ตั้งชื่อโรงเรียนโดยคำว่า "พิชชาลัย"

มาจากคำว่า พิชญ หรือ พิชญา ซึ่งแปลว่า นักปราชญ์ ส่วนคำว่า "เตรียมบัณฑิต" นั้นคณะผู้บริหารโรงเรียนได้กำหนดชัดเจนว่าโรงเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนในการเรียนต่อและใช้ชีวิตในระดับอุมศึกษา

แนวคิดใหม่
Keep Thinking New Concept
คิดใหม่ ในทุก ๆ เรื่องตั้งแต่แผนการเรียนที่เป็นทางเลือกใหม่ไปจนถึงอาคารเอนกประสงค์ที่มีดีไซน์โดดเด่น
ทบทวน สิ่งดี ๆ ในอดีตกลับมาใหม่ เช่นกระบวนการสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ
ผสมผสาน แนวคิดภาคธุรกิจสู่ผู้เรียน เช่น จัดวิชาธุรกิจและผู้ประกอบการ โดยมีการดูงาน บริษัท โรงงาน นอกเหนือ
จากการทัศนศึกษาทั่วไป สนับสนุนการใช้ IT ในกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาใหม่ ที่ไม่มีที่ไหน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิด ผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เช่น วิชาสนุกคิดพิชชาลัย
วิชาเตรียมบัณฑิต 1-2
ประสบการณ์ชีวิตใหม่ นอกห้องเรียน ด้วยการเรียนรู้จากวิทยากรระดับประเทศ และภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน
 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908