ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)

 

ท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์

อธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

  • B.B.A. (Human Resource Management) University of Central Oklahoma
    M.B.A. (Marketing) Oklahoma City Universityกศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 

รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ
 

ผอ.สมพงษ์ สุวรรณชาตรี

  • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
   
   

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์

   
ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์
   
 
อาจาร์ย วีนัส สุวรรณมณี
 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908