Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169