Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับครูและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2558


รางวัลหัวหน้างานดีเด่น อาจารย์สมเกียรติ รัดไว้ หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน


รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ว่าที่ ร.ต.หญิง อุไรวรรณ ทองเอื้อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


รางวัลครูขยัน อาจารย์สุภานี สุวรรณรุ่งเรือง


รางวัลเจ้าหน้าที่ขยัน ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาณิสรา สุวรรณชาตรี

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169