Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับครูและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2558


รางวัลหัวหน้างานดีเด่น อาจารย์สมเกียรติ รัดไว้ หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน
 

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169