Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัล “เยาวชนคนดี ศรีนครหาดใหญ่” ปีที่ 2
งาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่


รางวัล เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่ เป็นการเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนซึ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม


นายภูมินทร์ รอดระกำ นักเรียน ม.4 แผนศิลปิน สาขาศิลปการสื่อสาร ได้รับโล่รางวัล “เยาวชนคนดี ศรีนครหาดใหญ่” ประเภทระดับอายุ 16-18 ปี


นางสาวพลพิมล ทองคำ นักเรียน ม.6 แผนวิทย์-คณิต ได้รับโล่รางวัล “เยาวชนคนดี ศรีนครหาดใหญ่” ประเภทระดับอายุ 19-25 ปี

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169