ระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551

ระดับมัธยมต้น

วิชาใหม่
– สนุกคิดพิชชาลัย
– เส้นสายลายศิลป์
– พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

Nap Hour

TV Homework
morton1 morton2 morton3

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมปลาย

วิชาใหม่
เตรียมบัณฑิต 1-2
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เทนนิส
Web Design

TV Homework

แผนศิลปิน
1)สาขาดนตรีสากลเรียนการปฏิบัติด้านดนตรีควบคู่ไปกับกลุ่มสาระทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดระดับอุดมศึกษาในด้านดนตรีซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี เช่น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง สาขาธุรกิจบันเทิง

2) สาขาศิลปการสื่อสาร ให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองในการสื่อสาร การนำเสนอ ผู้ที่สนใจจะเรียนสาขานี้ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งการเสนอความคิดในรูปแบบ การพูด การเขียน และสามารถจับประเด็นจากการฟัง การอ่าน สำหรับผู้สนใจจะศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์

music1 music2 music4

 

 

 

 

 

 

 

แผนศิลป์ภาษา 

มี 3 สาขา คือ สาขาภาษาจีน สาขาภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามที่ตนเองสนใจ ก็ควรมีพื้นความรู้ที่ดีในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม มีนิสัยรักการอ่าน ชอบแสดงออก ชอบการนำเสนอความคิดเห็น หรือกล้าพูดโต้ตอบ สำหรับผู้ที่ มีความสนใจที่จะเรียนต่อด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

j1 j2 j3

 

 

 

 

แผนวิทย์-คณิต 

แผนการเรียนนี้ควรมีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีนิสัยชอบสังเกต ชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และชอบแก้ปัญหา มีความถนัดในการคิดคำนวณอย่างคล่องแคล่ว มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะทางสายวิทยาศาสตร์ เช่น สาธารณสุข แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม สถิติ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์

sci2 sci3 sci4

 

 

 

 

 

 

 

แผนไทย – สังคม

แผนการเรียนนี้เน้น วิชาภาษาไทยและสังคม เพื่อให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ มีทักษะด้านภาษา ทั้งการพูด การเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อด้านการเมืองการปกครอง, นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์,อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์, นิเทศศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯลฯ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักการทูต ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ ครู นักประวัติศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

หลักฐานการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  1. ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (สำเนา)
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา – มารดา

เอกสารประกอบการมอบตัว
ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริง)