คณะที่ปรึกษาและผู้บริหาร

1

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
ผู้ได้รับใบอนุญาต

 

3

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
ผู้จัดการ

 

4

นางชนิดา ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ