The Success

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ จ.ภ.57
ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169