แผนวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน

แผนวิชาของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดการเรียนการสอน ทั้ง4แผนวิชา

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551

ระดับมัธยมต้น

วิชาใหม่
             สนุกคิดพิชชาลัย
             เส้นสายลายศิลป์
             พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
Nap Hour
                  

TV Homework

       

ระดับมัธยมปลาย

วิชาใหม่
            เตรียมบัณฑิต 1-2
            ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
            เทนนิส
            Web Design

TV Homework

แผนศิลปิน

             1)สาขาดนตรีสากลเรียนการปฏิบัติด้านดนตรีควบคู่ไปกับกลุ่มสาระทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดระดับอุดมศึกษาในด้านดนตรีซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี เช่น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง สาขาธุรกิจบันเทิง

             2) สาขาศิลปการสื่อสาร ให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองในการสื่อสาร การนำเสนอ ผู้ที่สนใจจะเรียนสาขานี้ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งการเสนอความคิดในรูปแบบ การพูด การเขียน และสามารถจับประเด็นจากการฟัง การอ่าน สำหรับผู้สนใจจะศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์

 

แผนศิลป์ภาษา

              มี 3 สาขา คือ สาขาภาษาจีน สาขาภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามที่ตนเองสนใจ ก็ควรมีพื้นความรู้ที่ดีในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม มีนิสัยรักการอ่าน ชอบแสดงออก ชอบการนำเสนอความคิดเห็น หรือกล้าพูดโต้ตอบ สำหรับผู้ที่ มีความสนใจที่จะเรียนต่อด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

 

แผนวิทย์-คณิต

              แผนการเรียนนี้ควรมีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีนิสัยชอบสังเกต ชอบศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และชอบแก้ปัญหา มีความถนัดในการคิดคำนวณอย่างคล่องแคล่ว มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะทางสายวิทยาศาสตร์ เช่น สาธารณสุข แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม สถิติ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์

 

แผนไทย – สังคม

              แผนการเรียนนี้เน้น วิชาภาษาไทยและสังคม เพื่อให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ มีทักษะด้านภาษา ทั้งการพูด การเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อด้านการเมืองการปกครอง, นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์,อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์, นิเทศศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯลฯ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักการทูต ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ ครู นักประวัติศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

 


หลักฐานการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 1. ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (สำเนา)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา – มารดา

เอกสารประกอบการมอบตัว

 • ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริง)

แผนวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน

แผนวิชาของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดการเรียนการสอน ทั้ง4แผนวิชา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3  และ ระดับชั้น ประถมศึกษา 1  ประจำปีการศึกษา 2561


 

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

ระดับชั้น อนุบาล
อนุบาล 1 – 3

ระดับชั้นประถมศึกษา

            ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

     ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย "ประสบการณ์นำพา เตรียมพร้อมต้นกล้า สู่อนาคตสดใส"

     อัตลักษณ์                          "กล้าแสดงออก ก้าวทันอนาคต"

     เอกลักษณ์โรงเรียน          "โรงเรียนแนวคิดใหม่และความทันสมัย"หลักฐานการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา มารดาและบุตร
 3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
 6. นักเรียน ป.1 มีใบรับรองจากการศึกษา (ปพ.7 ฉบับจริง)

เอกสารประกอบการมอบตัว

 • ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริง)