แผนวิชาต้นกล้า

แผนวิชาเรียนต้นกล้าโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่อนุบาล 1 - 3

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 – 3 และ ระดับชั้น ประถมศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2561

       

แผนกต้นกล้าพิชชาลัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561
ระดับชั้น อนุบาล
            อนุบาล 1 – 3

ระดับชั้นประถมศึกษา
            ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

     ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย "ประสบการณ์นำพา เตรียมพร้อมต้นกล้า สู่อนาคตสดใส"

     อัตลักษณ์                      "กล้าแสดงออก ก้าวทันอนาคต"

     เอกลักษณ์โรงเรียน          "โรงเรียนแนวคิดใหม่และความทันสมัย"


หลักฐานการสมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  1. ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (สำเนา)
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา – มารดา

เอกสารประกอบการมอบตัว

  • ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 (ฉบับจริง)