🥳ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566🥳 1. นายกันตภณ ธรรมเดช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.นางสาวรวีวรรณ วิริยะธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.นางสาวรุ่งเพชรประกาย โพธาวรรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 4.นางสาวศิริมาดา ชูทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 5.นายกฤษณ ศรีมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) 6.นายกิตธนา เที่ยงน่วม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7.นางสาวเกวิกา รัตนประพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 8.นางสาวนงนภัส ธีระวิวัฒน์ชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 9.นางสาวพิมพ์ทอง มีพักตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10.นายภูมิพัฒน์ ณ สงขลา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย