รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สถานศึกษาพอเพียง ปี 2562

#สถานศึกษาพอเพียง รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2562

เกียรติบัตรPR

11