รางวัลรองชนะเลิศการคัดเลือกคนดีของสังคม “เช็คอินคนดีบอกสังคม” ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
กับเด็กชายวรนิพิฐ จันทร์ดำรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการคัดเลือกคนดีของสังคม “เช็คอินคนดีบอกสังคม” ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่ปฎิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

18268