ระดับมัธยมศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา 2562
1. แผนพัฒนา(แผนกลยุทธ์) ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยปีการศึกษา 2562-2564
2. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2560
1. แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560-2562
2. แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/งานประจำปีการศึกษา 2560
3. รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561
1. แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/งานประจำปีการศึกษา 2561
2. แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/งานประจำปีการศึกษา 2560
3. รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
4. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561-2563

ปีการศึกษา 2562
1. แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/งานประจำปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/งานประจำปีการศึกษา 2560
2. รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563
1. แผนพัฒนา (แผนกลยุทธ์) โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ปีการศึกษา 2563-2565