ข้อมูลทั่วไป

แนะนำ ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา